Protecció de dades

L’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor garanteix la confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal que siguin sol·licitades a través d’aquest formulari, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives adients que garanteixin la seguretat en l’emmagatzemat d’aquestes dades d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Les dades personals recollides mitjançant aquest formulari s’usaran únicament per a la finalitat per la qual han estat recollides.

Responsable del tractament Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Pl. Montseny, 5, 08459 Sant Antoni de Vilamajor
Tel. 93 845 24 00  Fax 93 845 20 51
Dades de contacte delegat de protecció de dades dpd.ajsavilamajor@diba.cat
Diputació de Barcelona
Recinte Mundet. Ed. Migjorn, bloc B, 2ª planta
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
93 472 65 00
Finalitat del tractament Dades per accedir a l’aplicatiu d’aportacions a la deixalleria municipal.
Base jurídica Article 6.1.a) c) consentiment de la persona interessada. Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Destinataris Les dades no seran comunicades a tercers.
Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de dpd.ajsavilamajor@diba.cat
Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.
Exercici de drets Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament de les vostres dades a través de la seu electrònica http://www.santantonidevilamajor.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/
Més informació http://www.santantonidevilamajor.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/